Petra Back

KOMMUNIKATIONSUTVECKLING UTIFRÅN FÖRÄNDRADE BETEENDEN & BETYDELSEFULLA INSIKTER

Att bidra till självinsikt och utveckling hos individen är det som får mig att känna mening i mitt jobb. Jag arbetar alltid med stort engagemang och utifrån en stark vilja att bidra till människors välmående. Jag erbjuder stöd genom coaching, utbildningar och kurser inom medarbetar- och ledarskapsutvecklingUGL och förändringsprocesser.  Alltid med fokus på att skapa lönsamhet och bidra till organisationens utveckling utifrån beprövade metoder och verktyg som vilar på forskningsbaserade teorier och modeller. 

Hur kan jag hjälpa dig och din organisation?

Utveckling
& utbildning

Om vi inte känner oss själva är risken stor att vi har svårt att förstå andra. Insikt i sitt eget och andras beteenden är en viktig nyckel till bättre fungerande team, effektivare ledarskap, ökad lönsamhet och bättre kundvård. Jag skräddarsyr upplägg för utveckling av individer, grupper och ledare, och hjälper dig utifrån ditt företags unika behov.

Coaching

Jag har mångårig erfarenhet av framgångsrik coaching inom olika organisationer och situationer, där förändring spelar en central roll. Oberoende av klientens behov är mitt mål att genom konstruktiv och positiv feedback hjälpa dem att identifiera både vad som är viktigt och hur de kan omvandla insikterna till handling.

UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE

Oavsett om det är i form av ledarskap eller medarbetarskap, coaching, utbildningar eller teamutveckling, ligger mitt fokus på upplevelsebaserat lärande. Jag nyttjar verktyg som underlättar normalisering och hantering av förändringar, händelser som kan uppstå i en grupp eller organisation. Målet är att skapa en trygg miljö som uppmuntrar deltagaren att våga ifrågasätta sina invanda mönster. 

Rekrytering

Vid behov av en specifik kompetens hjälper jag dig att rekrytera en medarbetare på assistent-, specialist- eller chefsnivå. Jag stöttar även mina klienter med fördjupad kandidatbedömning, eller second opinion, som är relevant när en kandidat redan finns, men hjälp med att bedöma matchningen eftersöks.